Terapin är utformad runt den enskilda individen och dennes mål för behandlingen. Terapin syftar till att hjälpa individen skapa förändringar som i sin tur kan leda till en förbättrad livskvalitét.

Vad är individuell terapi

Individuell terapi är en av de vanligaste terapiformerna med fokus på den enskilde individen och de förändringar denne önskar uppnå. Det finns inga begränsningar kring vilka områden som kan behandlas, det handlar snarare om behandlarens erfarenheter. Jag har behandlat människor inom ett flertal områden, bland annat inom ångest/oro, depression, trauma, tvång, stressrelaterade besvär, utmattning, sömnproblem och relationssvårigheter. Det är en behandling som kan ge möjlighet till nya insikter och verktyg- som leder till att du får en bättre psykisk hälsa med ökad livskvalitét. Terapiformen passar för samtliga åldrar.

Behandlingens innehåll

Individuell terapi inleds med cirka tre kartläggande samtal, detta för att skapa en gemensam bild av problematiken och sätta upp mål för behandlingen. Vanligtvis består behandlingen av 5–20 samtal. Behandlingen sker utifrån ett eller flera avgränsade problemområden med tydligt uppsatta mål. En målsättning kan exempelvis vara att få ökad självinsikt genom att få hjälp att upptäcka hinder och möjligheter för att på så sätt kunna förändra sin livssituation. Hemuppgifter är ett viktigt inslag i behandlingen och utformas tillsammans efter varje session. Sessionerna inleds oftast med genomgång av utförd hemuppgift. Ett samtal är cirka 45 minuter.