Denna behandling riktar sig till grupper med likartade problem och svårigheter. Deltagarna har under behandlingen möjlighet att dela med sig av sina upplevelser, vilket kan bidra till att deltagarna inte känner sig ensamma i sin problematik.

Vad är gruppbehandling

Gruppbehandling erbjuds till personer med likartad problematik. Behandlingsmetoden kan medföra att deltagarna känner igen sig i varandras problematik vilket kan leda till att de inte känner sig ensamma i det de går igenom samtidigt kan det även skapa en trygghet. Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och kan därefter reflektera kring dessa med stöd av behandlare. Gruppsammanhanget kan sedan bli ett tillfälle för deltagarna att pröva nya förhållningssätt.

Om behandlingen

Vid gruppbehandling är endast jag synlig för samtliga deltagare, övriga är anonyma gentemot varandra. Gruppen består vanligtvis av 6-8 deltagare. Vanliga behandlingsinslag är psykoedukation, det vill säga utbildning kring problematiken/frågeställningen. Olika typer av övningar och hemuppgifter är andra viktiga inslag i behandlingen. Samtalen sker en gång i veckan.