Denna terapiform är för förälder/vårdnadshavare som behöver råd och stöd kring sitt/sina barn. Stödet kan vara utformat på olika sätt beroende på vad det finns för problematik. Den unika familjesituationen kommer bidra till terapins utformning och familjemedlemmarna som kan bli aktuella vid deltagande av terapin.

Vad är föräldrastöd

Detta är en samtalsform som lämpar sig för föräldrar som är i behov av råd och stöd i relation till sitt barn. Samtalen kan ha olika utgångspunkter, beroende på problematiken. Det kan handla om stöd vad gäller konflikter, sömnsvårigheter, skolrelaterade svårigheter, psykisk- eller fysisk ohälsa eller annat som kan vara oroande för föräldern/vårdnadshavaren. Ibland önskas stöd för att bli säkrare i sin roll. Det kan även vara en samtalsform för förälder/vårnadshavare som vill ha hjälp och stöd i att stärka sitt barn. Ibland kan nya utmaningar tillkomma i familjens livssituation som gör att den vuxne behöver stöd och hjälp i att hantera detta.

Behandlingens innehåll

De första 2-3 samtalen ägnas framförallt åt att den vuxne får berätta vad för hjälp och stöd som önskas. Beroende på barnet/barnens ålder och problematik så kan även dem vara delaktiga i behandlingen, vilket bedöms i inledningsskedet. Viktiga inslag i de föräldrastödjande samtalen är att den vuxne får nya verktyg och övningar för möjlighet till att skapa förändringar i relation till barnet/barnen. Samtalen sker med utgångspunkt från beteendekognitiva metoder samt familjesystemsteorin.